Våra tjänster

Säkerhetsledning

Saknar Ni en säkerhetschef eller samordnare så kan vi hjälpa Er att täcka den luckan, både tillfälligt och på längre sikt.

Riskinventering

Vi kommer gärna ut och hjälper Er att identifiera era riskområden så att Ni har högre beredskap för att hantera händelser.

Risk- och sårbarhetsanalyser

När en inventering gjorts så finns det skäl att analysera sannolikhet och konsekvens för varje risk. Här läggs grunden för att kunna beräkna lönsamma lösningar.

Utredning om Internt och externt svinn

Försvinner material och arbetstimmar systematiskt? Då finns det goda skäl att utreda hur, vem och varför. Därefter kan man arbeta bort sårbarheten.

Fysisk säkerhetsanalysering

Vill Ni sätta upp staket, larm, grind? Här hjälper vi Er att fatta rätt tekniska beslut för rätt risker.

Informationssäkerhet

Bristen på bra informationssäkerhet är idag något som oftast utsätter egna bolaget för konkurrensutsättning på marknaden. Vill Ni ha hjälp att tillse att Ni har adekvat skydd mot att Er information läcker till konkurrenter, anlita då oss.

Kris och beredskap

Är Ni förberedda att hantera elavbrott, översvämning, snöoväder etc? Vi hjälper till att förbereda Er att kunna hantera kriser på det mest effektiva sättet för just Er.

Upphandling

När Ni står inför en upphandling om säkerhetsleverantörer/produkter, då hjälper vi Er. Vi har lång erfarenhet av säkerhetsbranschen och är väl medvetna om vad man bör kräva och till vilka priser.

Förhandling

Är Ni i fas med att påbörja en förhandling som berör ert bolags säkerhet? Vi kan hjälpa Er vid förhandlingsbordet. Vi har lång erfarenhet av förhandlingsprocesser med både bolag och personalrepresentativa organisationer.

Bakgrundskontroll av personal och leverantörer

Är det dags att rekrytera eller skaffa underleverantör, då finns det skäl att kontrollera att personen uppfyller de trygghetskrav Ni kräver. Har Ni personal som utför uppdrag i era kunders hem? Då finns det definitivt skäl att kontrollera att personen Ni vill anställa uppfyller den trygghet Ni lovat kunderna. Vi hjälper Er med denna utredning!

Systematiskt brandskyddsarbete

Vi hjälper Er gärna med att komma ut och rondera ert bolags fastigheter för att finna brand och brandbekämpningsrisker, både på engångsbeställningar och kontinuerligt.

Penetrationsutredning

Vill Ni öka medvetenheten på bolaget, kontrollera Er säkerhetsnivå gällande inpassering? Då kommer vi gärna ut och leker inbrottstjuv. Vi sätter först ett gemensamt mål och sen gör vi ett försök att penetrera ert områdesskydd och skalskydd. Roligt och väldigt utvecklande!